چه تفاوتی بین "مخزن سوخت" و "مخزن سوخت" وجود دارد؟


پاسخ 1:

مخزن سوخت مانند بسیاری از وسایل نقلیه یا یک ظرف ثابت و ثابت در یک پمپ بنزین (در اصل هیچ بنزین) یک وسیله ذخیره سازی است.

رسوبات سوخت ، رسوبی است که با گذشت زمان در کلیه مؤلفه های سیستم سوخت جمع می شود.

از رسوبات ذرات موجود در مخزن گرفته تا باقیمانده های موجود در موتور سوخت یا موتور دریچه گاز ، هر آنچه از سوخت یا تخریب شیمیایی آن حاصل شود ، تبخیر یا بی ثبات بودن "رسوب سوخت" در نظر گرفته می شود.