تفاوت بین "xxxx". برابرها (obj) و obj. Equals ("xxxx") در جاوا چیست؟


پاسخ 1:

در جاوا ، هر کلاس کلاس شیء را به صورت داخلی گسترش می دهد.

کلاس رشته نیز کلاس شی را گسترش می دهد.

برابر () در کلاس شی تعریف شده است و این مقدار مقایسه با استفاده از این مرجع است.

اما در کلاس رشته (گسترش کلاس شیء در داخل) برابر است () رونویسی می شود ، که با مقادیر دقیق آرگومان ها مقایسه می شود.

به معنای

متد Equals بخشی از کلاس شی است و در کلاس String رونویسی می شود. روش (برابر) کلاس String مقادیر را بررسی می کند ، در حالی که کلاس Object منابع متد را برابر می کند.