تفاوت بین بزرگترین عدد 4 رقمی و کوچکترین شماره 5 رقمی چیست؟


پاسخ 1:

برای اعداد مثبت ، کوچکترین عدد 5 رقمی = 10،000 و بزرگترین شماره 4 رقمی = 9999 است. تفاوت بین آنها 1 است.

با در نظر گرفتن اعداد مثبت و منفی ، کمترین عدد 5 رقمی = -99999 و بزرگترین عدد 4 رقمی = 9999 است. تفاوت بین آنها 109998 است.