چه تفاوتی بین شخص خود وسواس و فرد دوست داشتنی وجود دارد؟


پاسخ 1:

خود وسواس: - "آنچه شما اشتباه کردید ، می دانید"

خوب شما را ببخشید من هرگز نمی توانم اشتباه کنم ، اشتباه دیدید

خود دوست داشتنی: - آنچه شما اشتباه کردید ، می دانید؟ "

خوب ، من این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دادم و به روشی فکر کردم که درست این کار را کردم. شاید حق با شما باشد.

اثر نهایی

SO: - آیا واقعاً به آنچه دیگران فکر می کنند و می خواهند اهمیتی نمی دهد و بالاتر از همه چیز است

SL: - به خودتان بسیار فکر کنید ، اما برای انتقاد باز است و به آنچه مردم می گویند گوش می دهد