تفاوت بین شخصیت ENTP 7d6 و 7d8 چیست؟


پاسخ 1:

با شروع Nexus Enneagram شماره 7 (ESTP) ، هیجان که به دنبال "شهوت برای زندگی" است باعث می شود "منچیلد" که به دنبال هدف خود استمناء مادی است ، با استفاده از تفکر درونگرا برای ارزیابی شانس خود ، به او پرخاشگر و هدفمند می بخشد. # 8 (ENTJ)؛ در حالی که عصبی بودن به خجالتی شماره 6 (ISTJ). از آنجا که شماره 5/6/7/8 Enneagram به عنوان "متفکران" در نظر گرفته می شود ، تفکر MBTI هنگام استفاده از مهارت ، محله را حاکم می کند. شماره 5/6 درونگرا است ، در حالی که شماره 7/8 برون گرا است. شماره 5/7 خود را در گسترش گزینه های خودمراقبتی متصور می داند ، در حالی که شماره 6/8 قاضیانی هستند که تا زمانی که کار خود را انجام ندهند نمی توانند استراحت کنند. نکته مهم در همه انواع ، پاسخ آنها به ضرورت و اختراع ناشی از محدودیت های واضح آنهاست. همانطور که بچه ها فکر می کنند ، # 5/6/7/8 همیشه می تواند احساسات خود را خاموش کند تا مشکل فوری حل شود.


پاسخ 2:

PDF های آنلاین Enneagram وجود دارد که تفاوت ها را برطرف می کند.

7w8 بیشتر قاطع است ، 7w6 بیشتر به امنیت می پردازد ، هر دو دوست دارند از آن لذت ببرند ، هر دو سوسیالیست های طبیعی هستند و از گروه مراقبت خوبی می کنند ، اگرچه همیشه اینطور نیست. در واقع تعداد زیادی اطلاعات به صورت آنلاین وجود دارد که برخی از آنها نمی دانند چگونه تمام این داده ها را از دست داده اید