آیا بین "دیدن" و "درک" تفاوت وجود دارد و اگر چنین است ، چیست؟


پاسخ 1:

دیدن = یا از اندام های بصری استفاده می کنید که باعث می شود دید ، چشمان شما ایجاد شود ، یا بعد از اینکه به چیزی فکر کردید ، شناخت ذهنی را در آگاهی ایجاد می کنید. این تأمل براساس اطلاعاتی است که شخصاً درک می شود و در درون فرد پردازش می شود. این در مورد دیدن ، دیدن و / یا دیدن با ضرب المثل "چشم معنوی" یا دیدگاهی است که (امیدوارم) به فرد اجازه می دهد چیزی را درک کند. این در مورد نقطه نظر است. - ~ پایان توجه: تصویر - neon_blue_eye_by_rprepository.comm